Algemene voorwaarden voor Consumenten

Wettelijke Informatie

Algemene verkoopsvoorwaarden voor Consumenten bij verkopen op afstand

Artikel 1-Definities

Product/ producten/materialen/goederen: het productaanbod van Verkoper zoals terug te vinden in de online catalogus

Bedrijfsadres: Hille 174, 8750 Zwevezele

Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit; 

Herroepingsrecht: De mogelijkheid van de Consument om binnen de 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op de dag van levering, af te zien van de Overeenkomst met de Verkoper; 

Modelformulier voor herroeping: het  Europese modelformulier voor herroeping zoals terug te vinden op de Webwinkel;

Overeenkomst: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Verkoper georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van materialen tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Partijen: Gezamenlijke aanduiding van Consument en Verkoper;

Webwinkel: De domeinnaam waarop Consument materialen van Verkoper kan bestellen shop.joriside.be

 

Artikel 2 – Identiteit van de Verkoper

Joris Ide NV
Hille 174,BE- 8750 Zwevezele
BTW BE 0450.452.063
RPR Gent, afdeling Brugge
Tel algemeen: 051.610.777
Alle contactgegevens en mogelijkheden om ons te contacteren kan je terugvinden op de webwinkel onder de sectie "Contacteer ons".

Artikel 3 - Toepassingsgebied

Consument aanvaardt uitdrukkelijk dat huidige algemene voorwaarden van toepassing zijn op elk aanbod van, elke bestelling bij, elke overeenkomst met en elke levering door Verkoper. Deze algemene voorwaarden beheersen met andere woorden op exclusieve wijze de ganse commerciële relatie tussen Consument en Verkoper, en dienen steeds te worden samen gelezen met de algemene voorwaarden van de Verkoper voor gewone verkopen. In geval van tegenspraak primeren deze Algemene Verkoopsvoorwaarden voor Consumenten bij verkopen op afstand.

Consument en Verkoper komen uitdrukkelijk overeen dat andere aankoopvoorwaarden, algemene voorwaarden, etc. dan deze van de Verkoper geenszins van toepassing zijn, zelfs niet stilzwijgend, op de tussen Consument en Verkoper gesloten Overeenkomst.

Afwijkingen op deze algemene voorwaarden dienen door de Verkoper voorafgaandelijk, uitdrukkelijk en schriftelijk te worden toegestaan.

Verkoper behoudt zich het recht voor zijn algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen mits voorafgaandelijke kennisgeving aan en aanvaarding door de Consument.

Artikel 4- Rechtsbekwaamheid en aanvaarding

De Consument dient handelingsbekwaam te zijn. Indien een persoon handelingsonbekwaam is verklaard kan hij geen Producten kopen op de webwinkel van Verkoper en bijgevolg de hoedanigheid van Consument verkrijgen. Deze zal zijn aankopen moeten doen via zijn wettelijke vertegenwoordiger.

De Consument  aanvaardt deze algemene verkoopsvoorwaarden expliciet door het aanklikken van een vinkje of kruisje naast de zin “Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden".

De Consument heeft de mogelijkheid gehad deze algemene verkoopsvoorwaarden op te slaan en af te drukken.

Artikel 5 – Aanbod, bestelling en orderbevestiging

5.1 Aanbod

Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, wordt dit uitdrukkelijk vermeld op de webwinkel van Verkoper. Het aanbod bevat steeds voldoende informatie zodat het duidelijk is voor de Consument wat zijn rechten en verplichtingen inhouden.

Elk aanbod van Verkoper geldt onder uitdrukkelijk voorbehoud van beschikbaarheid van de betreffende materialen. 

5.2 Bestelling

Een bestelling op de webwinkel kan gebeuren in het Nederlands, het Frans of het Duits. De verdere communicatie en de bestelling zal aldus in de door de Consument gekozen taal plaatsvinden. 

De Consument plaatst zijn bestelling aan de hand van de online catalogus.

Om een product te bestellen, dient de Consument het product toe te voegen aan zijn winkelmandje. Nadien geeft de Consument zijn contactgegevens en facturatiegegevens in. Op het einde van het bestelproces, dient de Consument  een profiel aan te maken. Als gevolg hiervan worden zijn gegevens bewaard en hoeft de Consument bij een volgende bestelling niet al zijn gegevens opnieuw in te vullen.

Middels zijn bestelling aanvaardt de Consument uitdrukkelijk de prijs, de eigenschappen van de materialen en de toepasselijkheid van huidige algemene voorwaarden op de te sluiten overeenkomst met Verkoper.

De Consument aanvaardt dat zijn bestelling vanaf het ogenblik van de plaatsing ervan definitief is en dus niet gewijzigd, geannuleerd, of herroepen kan worden, behoudens in geval van uitoefening van het herroepingsrecht dan wel in geval van voorafgaand schriftelijk akkoord van Verkoper.

5.3 Orderbevestiging

Na plaatsing van de bestelling door de Consument, ontvangt de Consument binnen de 24 uur een elektronische orderbevestiging van Verkoper.

Een link naar de algemene voorwaarden die kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager wordt toegevoegd aan de orderbevestiging.

Vanaf het moment van ontvangst van deze elektronische orderbevestiging door Consument ontstaat tussen Partijen een langs elektronische weg gesloten overeenkomst.

In deze orderbevestiging wordt de bestelling van Consument bevestigd, met indicatie van de (onder voorbehoud) verwachte leveringstermijn. Consument aanvaardt uitdrukkelijk dat Verkoper de opgegeven leveringstermijn eenzijdig kan wijzigen.

Artikel 6 – Prijzen

De door Verkoper opgegeven prijzen worden uitgedrukt in Euro. De verkoper kan bovenop de prijs ook  BTW, verpakkingskosten, transportkosten en  andere door de Consument te dragen taksen en belastingen aanrekenen. Dit wordt duidelijk aangegeven vooraleer de bestelling definitief is.

Verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen vermeld op de webwinkel eenzijdig te wijzigen.

Artikel 7– Betaling

7.1. Algemeenheden en eigendomsvoorbehoud

De door de Consument bestelde materialen blijven eigendom van de Verkoper tot volledige betaling van de prijs door de Consument aan de Verkoper.

Elke bestelling door Consument geschiedt met de uitdrukkelijke verplichting in hoofde van Consument om de totaalprijs van de bestelde materialen aan Verkoper te betalen.

Indien de betaling van Consument niet voor 100% ontvangen kan worden bij de plaatsing van de bestelling, behoudt Verkoper zich het recht voor om de aanvaarding en levering/afhaling van de bestelling uit te stellen.

7.2. Facturatie

Consumenten betalen het volledige bedrag contant bij het finaliseren van de bestelling.
Het bedrag zal in mindering worden gebracht van de gebruikte betaalkaart dezelfde dag dat de bestelling werd geplaatst.

Artikel 8– Afhaling/levering

8.1. Algemeenheden

Bij het plaatsen van zijn bestelling kan Consument een keuze maken tussen 1) het afhalen van de bestelling op het bedrijfsadres of 2) het laten leveren van de bestelling door Verkoper, behoudens indien Verkoper de afhaling van de materialen niet toestaat omwille van veiligheids- of andere redenen.

8.2. Afhaling

Afhaling geschiedt op de datum zoals overeengekomen tussen Verkoper en Consument op het bedrijfsadres zoals bevestigd in de orderbevestiging en is enkel mogelijk op de door Verkoper opgegeven openingsuren. Indien Consument nalaat zijn materialen binnen de 14 dagen af te halen, is de regeling in artikel 8.5. van huidige algemene voorwaarden van toepassing.

Consument aanvaardt dat het laden, stapelen en vastmaken van de goederen op zijn eigen risico gebeurt. Ook het transport geschiedt op uitsluitend risico van Consument, die tevens in gepast transport voor de materialen dient te voorzien.

8.3. Levering

In geval van levering dient Consument een leveringsadres op te geven. Dit adres kan na het plaatsen van de bestelling niet gewijzigd worden, behoudens in geval van uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van Verkoper.

De leveringskost wordt duidelijk aangegeven nog vooraleer de bestelling geplaatst is.

De indicatieve levertermijn is afhankelijk van het bestelde product en wordt duidelijk aangegeven bij het product nog vooraleer de bestelling geplaatst is.

Afhankelijk van de samenstelling van je bestelling kan het zijn dat de levering van alle producten niet samen en niet gelijktijdig geschiedt. Per bestelling betaal je echter maar één keer de leveringskost.

De levering omvat enkel het bezorgen van het product en niet de montage ervan.

Thuisleveringen gebeuren enkel in België.

Het transport voor de thuislevering gebeurt steeds op risico van Verkoper. Evenwel is Verkoper niet verantwoordelijk voor laattijdige levering of niet-levering door haar leverancier of logistieke partner. De aangeduide levertermijnen zijn steeds indicatief.

Indien het opgegeven leveringsadres moeilijk bereikbaar blijkt te zijn voor de levering van de bestelling omwille van bijvoorbeeld volgende feiten (zonder exhaustief te zijn): de toegangsweg is niet verhard of is te smal voor het toepasselijke transport, dan is Consument van rechtswege een minimale forfaitaire schadevergoeding van 150 EUR verschuldigd aan Verkoper, omwille van de opgelopen vertraging en/of het nutteloos transport. Dit zonder evenwel afbreuk te doen aan het recht van Verkoper om zijn werkelijk geleden schade te verhalen op Consument.

Consument engageert zich verder om aanwezig te zijn op het leveringsadres op het ogenblik van de levering door Verkoper. In geval van afwezigheid van Consument worden de materialen teruggenomen door de Verkoper. De Verkoper zal de Consument informeren op welk adres de materialen zich bevinden, alwaar Consument de materialen na schriftelijke afspraak met Verkoper kan afhalen. Consument zal hierover een bericht vinden in zijn brievenbus. In voorkomend geval is Consument een minimaal forfaitair bedrag van 150 EUR verschuldigd teneinde de kosten voor het nutteloos transport te dekken.

Consument aanvaardt ten slotte dat Verkoper - in geval van levering aan Consument – zich het exclusieve recht voorbehoudt om de meest geschikte verpakking en wijze van verzending (bijvoorbeeld middels opsplitsing in deelleveringen) eenzijdig te bepalen. Verpakkingen van materialen worden niet teruggenomen door Verkoper.

8.4. Conformiteit

Zowel in geval van levering als in geval van afhaling wordt Consument geacht de materialen die het voorwerp van Overeenkomst uitmaken, na te kijken op hun conformiteit en eventuele gebreken.

8.5. Aansprakelijkheid van Consument in geval van niet-afhaling of weigering tot inontvangstneming

Indien Consument in gebreke blijft de materialen die het voorwerp van de Overeenkomst uitmaken, af te halen of in ontvangst te nemen, omwille van een feit dat niet te wijten is aan de Verkoper, zal de Verkoper, zonder ingebrekestelling of enig andere notificatie hiertoe, gerechtigd zijn opslagkosten in rekening te brengen à rato van 0.5 % van de gefactureerde waarde van de Producten per begonnen week na oorspronkelijke leveringsdatum met een maximum van negentig (90) dagen.

Indien de Consument een  order niet afneemt, zal de Consument gehouden zijn tot betaling aan de Verkoper van het volledige bedrag van het order ten titel van forfaitaire schadevergoeding onverminderd het aantal dagen opslagvergoeding beperkt tot negentig (90) dagen. Voorschotten die reeds ontvangen zijn zullen worden aangewend door de Verkoper ter vergoeding van bovenstaande vergoedingen. Partijen komen overeen dat onder productie ook dient te worden begrepen het binnen halen door de Verkoper van niet courante grondstoffen en/of materialen.

 

Artikel 9– Herroepingsrecht Consument

Consument heeft het recht om aan Verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een reden, binnen de 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag die volgt op de dag van levering.

De Consument dient zijn herroepingsrecht snel en correct uit  te oefenen door het herroepingsformulier, zoals terug te vinden op de webwinkel in te vullen.

Deze herroeping zal echter enkel van kracht worden op voorwaarde dat de Consument, binnen de 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag die volgt op de levering van het product, zijn wens tot herroeping ondubbelzinnig kenbaar maakt  en hiervoor mag  het hierboven vermelde formulier gebruikt worden.  Dit op voorwaarde dat hij, binnen dezelfde termijn van 14 dagen, de ongebruikte producten terugstuurt naar Hille 174, 8750 Zwevezele.

In voorkomend geval gaat Verkoper binnen een termijn van 14 dagen na kennisname van de herroeping van de Consument (op de manieren zoals hiervoor beschreven) over tot terugbetaling van het bedrag die de Consument heeft betaald voor de aankoop van de producten (met uitzondering van de transportkosten of andere door de consument te dragen taksen en belastingen). De termijn van 14 dagen is niet van toepassing indien de Verkoper de producten nog niet heeft ontvangen. De termijn van 14 dagen wordt aldus verlengd met een bepaalde termijn tot wanneer de Verkoper daadwerkelijk de producten in ontvangst heeft kunnen nemen. De terugbetaling zal gebeuren op het bankrekeningnummer dat Consument dient te vermelden in zijn herroepingsaanvraag.

Indien de Consument gebruikt wenst te maken van zijn herroepingsrecht, mag hij de producten enkel uitpakken of gebruiken voor zover redelijkerwijs nodig is om de producten te kunnen beoordelen op hun conformiteit. Het terugsturen van de producten dient te gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat. De door Consument betaalde bedragen worden maar terugbetaald door de Verkoper na ontvangst door Verkoper van de producten in voormelde staat. Materialen die niet in deze staat zouden verkeren bij hun ontvangst door Verkoper, kunnen nooit het voorwerp van het herroepingsrecht uitmaken en aldus niet het voorwerp uitmaken van enige (volledige of gedeeltelijke) terugbetaling

In geval van uitoefening van zijn herroepingsrecht, zal de Consument de koopwaar met alle middelen en op zijn eigen risico en kosten terugzenden naar de Verkoper. De kosten van het terugzenden van de producten zijn integraal voor rekening van de Consument. Verzendingen die door Verkoper betaald moeten worden, zullen worden geweigerd.

Artikel 10-Waarborg

De Verkoper waarborgt (i) dat op het ogenblik van levering de Producten conform zijn aan de specificaties vervat in de orderbevestiging met inachtname van de gewoonlijk gangbare afwijkingen overeenkomstig de bestaande en algemeen aanvaarde euronormen met bijhorende toleranties en de gebruiken van toepassing op de Producten.

(ii)Een algemene garantie van 10 jaar wordt toegekend  (de “Waarborgen”), mits naleving door de Consument van de voorwaarden hierna bepaald. De Consument garandeert dat in geval van doorverkoop ook diens klant en de uiteindelijke gebruiker de voorwaarden van artikel 10 naleven. De Consument vrijwaart de Verkoper integraal voor enige vordering die zou ontstaan wegens de niet naleving van de bepalingen van artikel 10.

10.1. Voorwaarden toepassing Waarborgen

De Waarborgen kunnen enkel van toepassing zijn in de mate dat de producten of enig onderdeel ervan:

1.Steeds vervoerd en opgeslagen werden in de originele verpakking in de omstandigheden zoals aangeduid door de Verkoper (zoals ondermeer afgedekte en veilige locatie, minimumtemperatuur, maximum vochtigheidsgraad, neutrale atmosfeer …) of in afwezigheid ervan, minstens in omstandigheden die overeenkomen met hetgeen algemeen wordt aanvaard voor dergelijk type van producten;

2.Steeds overeenkomstig de instructies en richtlijnen van de Verkoper werden gemanipuleerd, of, in afwezigheid ervan, ten minste met dezelfde zorg en voorzichtigheid zoals algemeen aanvaard voor dergelijk type van producten;

3.Strikt in overeenstemming met de instructies en richtlijnen (o.a  de productfiches in de catalogus ) van de Verkoper werden gestockeerd, geïnstalleerd en onderhouden of, in afwezigheid ervan, ten minste met dezelfde zorg en voorzichtigheid zoals algemeen aanvaard voor dergelijk type van producten teneinde schade aan de Producten te vermijden en/of eventuele onregelmatigheden onmiddellijk op te sporen en te melden;

4.Niet het voorwerp zijn geweest van slechte opslag voorafgaand aan de verwerking of plaatsing van de Producten, noch van enige niet toegelaten aanpassing, wijziging of herstel of pogingen daartoe;

5.Steeds het voorwerp hebben uitgemaakt van een “normaal gebruik” voor de bedoelde functie en niet in enigerlei andere mate gebruikt, misbruikt, beschadigd, of verkeerd gebruikt. De term “normaal gebruik”, zoals hiervoor voorzien, zal betekenen een regelmatig, normaal en routinegebruik van het Product in kwestie zoals bedoeld en/of aanbevolen door de Verkoper;

6.Steeds werden onderhouden in toepassing van de instructies van de Verkoper of, in afwezigheid ervan, ten minste op regelmatige tijdsintervallen die overeenstemmen met de algemeen aanvaarde praktijk voor dergelijk type van producten;

7. Meer specifiek dient de Consument, en in geval van doorverkoop diens klant en uiteindelijke gebruiker volgende acties verplicht te laten ondernemen, (mits inachtname van alle regelen van goed vakmanschap en alle veiligheids- en voorzorgsmaatregelen bij het uitvoeren van onderstaande instructies):

a.Bij Producten met beschermfolie, de folie binnen een maand na de levering verwijderen;

b.De Producten op de volgende manier te stockeren: de Producten dienen droog gestockeerd te worden ( onder een afdak of een zeil), er mag geen water tussen de Producten blijven staan, er moet voldoende ventilatie bij de stockage voorzien worden en de Producten mogen niet langer dan 1 maand na levering gestockeerd worden.

c.Snijkanten die niet gecoat zijn of wanneer corrosie eenmaal optreedt onmiddellijk overgaan tot bijwerking met materialen en volgens de methoden zoals opgegeven door de Verkoper; en

d.Regelmatig en minstens 1 maal per jaar de Producten en bekleding van het gebouw controleren; en

e.De Producten regelmatig schoonmaken en bijwerken waar nodig conform richtlijnen en instructies van de Verkoper of bij gebreke daaraan op de manier en met dezelfde zorg zoals algemeen aanvaard voor dergelijk type van Producten.

8.De Verkoper zal geenszins aansprakelijk zijn, voor enig defect, gebrek, verlies of schade aan de Producten of enig onderdeel ervan die veroorzaakt zijn door of voortvloeien uit (i) het niet naleven van de voorschriften zoals opgenomen in artikel 10.1 (ii) condens, schimmels of andere vlekken te wijten aan opslagomstandigheden voor verwerking, opslag langer dan 1 maand  na levering in de originele verpakking of plaatsing niet conform de richtlijnen en instructies van de Verkoper of bij gebreke daaraan, conform de richtlijnen zoals algemeen in gebruik voor dergelijk type van producten, of (iii) corrosie van snijkanten die niet gecoat zijn of corrosie of afbladdering ten gevolge van de inwerking op de Producten en/of bekleding door corrosieve stoffen en gassen die zuren, basen of oplosmiddelen bevatten of abrasieve stoffen, of (iv) slijtage , of (v) omstandigheden die het proces van de corrosie,  van staal versnellen zoals, maar niet gelimiteerd tot : klimatologische omstandigheden zoals blootstelling aan extreme temperaturen, of zout en/of zand  omgeving, andere effecten die het gevolg zijn van oorzaken binnen het gebouw, de aanwezigheid van verontreinigende stoffen of van abnormale atmosferische verontreiniging, contact met agressieve dampen of chemicaliën,  de uitstoot van schadelijke gassen, dampen of chemicaliën uit natuurlijke of kunstmatige bronnen op of binnen 500 meter van de locatie waar de Producten geplaatst zijn of (vi) de opeenhoping van vuil, of plasvorming op daken en/of onvoldoende afgesloten overlappingsvlakken, waardoor water en andere verontreinigende stoffen worden vastgehouden of (vii) het plaatsen van andere producten, toebehoren, accessoires zoals (maar niet beperkt tot) zonnepanelen of elke andere activiteit die een extra belasting van de Producten van Verkoper met zich meebrengt, behoudens het gebruik en toepassing van de door Verkoper hiervoor aanbevolen Producten uit haar Productaanbod conform de productfiches van Verkoper.

10.2.Tinten en kleuren

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk bedongen, waarborgt de Verkoper geenszins de uniformiteit van tinten en kleuren. In geval voormeld beding wel werd overeengekomen zal deze uniformiteit beoordeeld worden in toepassing van de plaatselijke alsdan geldende gebruiken in de sector en enkel gelden voor alle Producten of enig onderdeel door de Consument in 1 bestelling besteld (uit éénzelfde lot staal) en geconfirmeerd door de Verkoper.  Kleurenstalen en/of kleurenfoto’s van producten in de catalogi, prospectussen en ander wervingsmateriaal van de Verkoper worden louter ter publicitaire titel gegeven en kunnen afwijken van de kleuren en tinten in de werkelijkheid.

10.3Maatregelen onder de Waarborgen

10.3.1.Indien bij nog niet verwerkte of geïnstalleerde Producten de Verkoper alsdan erkent dat het geleverd Product of enig onderdeel ervan, niet voldoet aan de Waarborgen, zal hij op eigen kosten en volgens zijn keuze, hetzij: (i) het Product of het betreffende onderdeel herstellen, corrigeren of aanpassen; of (ii) het Product of onderde(e)l(en) ervan vervangen of (iii) hun prijs terugbetalen of (iv) indien de prijs nog niet of slechts gedeeltelijk werd betaald door de Consument, de prijs verminderen of (v) het contract ontbinden met restitutie van de corresponderende koopsom.

Een vervangingsonderdeel zal minstens functioneel equivalent zijn aan het oorspronkelijk onderdeel. Het vervangen Product en/of onderdeel/onderdelen, zal eigendom worden van de Verkoper en zal, op verzoek van de Verkoper, door de Consument naar de Verkoper teruggestuurd worden op risico en kosten van de Verkoper.

10.3.2.Het herstel, van geplaatste of verwerkte Producten en/of onderdelen onder de waarborgen, dekt de kosten van materiaal en werk. Echter, het  verlengt de oorspronkelijke duur van de Waarborgen niet. De vervanging van geplaatste of verwerkte Producten en/of onderdelen onder de waarborgen, dekt de kosten van materiaal en werk en verlengt de oorspronkelijke duur van de Waarborgen wel.

10.3.3.Terugkeer van gebrekkig Product of onderdelen naar de Verkoper en terug naar de Consument:
a.Onder geen enkel beding zal de Consument een gebrekkig Product of enig onderdeel ervan terugsturen naar de Verkoper zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper.

b. Voorafgaand aan de terugkeer van enig gebrekkig Product of deel ervan naar de Verkoper, zal de Verkoper, in samenspraak met de Consument, bepalen of het herstel of de vervanging van het gebrekkig Product uitgevoerd zal worden op de locatie waar het Product is geïnstalleerd dan wel bij de Verkoper of bij enige door Verkoper aangestelde derde.

c. De kost van verpakking, transport en verzekering betreffende de verzending van het beweerdelijk defect Product of deel ervan naar de Verkoper voor herstel of vervanging zal gedragen worden door de Consument, zo blijkt dat geen herstel of vervanging nodig was. Deze kosten zullen door de Verkoper wel ten laste worden genomen in geval van bewezen noodzakelijkheid van herstel of vervanging.

10.3.4De maatregelen bepaald onder artikel 10.3.1 zullen de enige en uitsluitende mogelijkheden zijn van de Consument en de enige en uitsluitende aansprakelijkheid uitmaken van de Verkoper in het kader van de op hem rustende waarborgen, die in geen geval de vigerende verkoopprijs van het te vervangen Product zullen overtreffen zodat vergoeding voor elke afgeleide schade wordt uitgesloten.

De maatregelen bepaald in het geval van artikel 10.3 .2 zullen slechts aanleiding geven tot het bijkomend vergoeden van de gemaakte plaatsings- cq verwijderingskosten aan marktgeldende tarieven zo vaststaat dat het gebrek niet bestond cq. niet bespeurbaar was voorafgaand aan de montage of installatie van het Product en mits de Consument duidelijk diens schadebeperkingsplicht heeft nageleefd en alle montagevoorschriften nauwgezet is nagekomen waarbij uitdrukkelijk vergoeding voor elke afgeleide schade wordt uitgesloten.  

De waarborgen zoals opgenomen in deze voorwaarden gelden niet voor Producten door de Consument gekocht in de staat zoals door de Consument gekend met zichtbare defecten en gebreken en/of voor Producten door de Verkoper uitdrukkelijk als “non-prime” of enig ander equivalent werden aangeduid cq verkocht.

10.4.Ieder technisch advies verleend door de Verkoper voor en/of tijdens het gebruik van de Producten, weze het mondeling of schriftelijk, wordt ter goeder trouw gegeven in de alsdan gekende stand van de wetenschap. Het advies ontheft de Consument geenszins van zijn plicht om de door de Verkoper geleverde Producten te evalueren op hun geschiktheid voor de beoogde processen en/of toepassing(en) en hen enkel daarvoor aan te wenden. Het gebruik en de verwerking van de Producten voor een bepaalde toepassing valt derhalve volledig onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Consument.

Artikel 11-Klachten

11.1. zichtbare gebreken

Op het ogenblik van de afhaling/levering zal de Consument de Producten inspecteren om onder meer het aantal, afmetingen, gewicht en conformiteit  te vergelijken met de gegevens zoals vermeld  op de orderbevestiging/zendnota en zal elke zichtbare schade aan de Producten binnen de 72uur melden door middel van een schriftelijke klacht aan de Verkoper.

Zo de Producten vervoerd worden voor rekening en/of risico van de Consument is deze laatste verantwoordelijk voor het aangetekend, gemotiveerd en omstandig formuleren en toezenden van een klacht aan de Verkoper, cq en in geval van vervoer onder CMR, alsdan aan de vervoerder, voor verlies van en/of transportschade aan de Producten.

Betwiste Producten dienen kosteloos ter beschikking te worden gehouden van de Verkoper teneinde tegensprekelijke vaststelling in of buiten rechte mogelijk te maken en kunnen enkel dan aan de Verkoper teruggestuurd worden mits de schriftelijke voorafgaandelijke toestemming van de Verkoper.

11.2 verborgen gebreken

Enige vordering tot herstel of vervanging onder de Waarborgen in artikel 10 dient schriftelijk ter kennis worden gebracht aan de Verkoper binnen de acht (8) dagen vanaf de datum dat het defect of het gebrek ontdekt werd of voor het eerst werd opgemerkt cq kon worden opgemerkt.

Artikel 12 – Overmacht  

Geen enkele partij zal aansprakelijk zijn ten opzichte van de andere partij voor enige inbreuk of vertraging met betrekking tot de uitvoering van enige van zijn verbintenissen, ten gevolge van een overmachtssituatie zoals bijvoorbeeld doch niet enkel: brand, explosie, staking, , oproer, burgeroorlog of internationale oorlog, invasie, epidemieën, fait du prince, stormen, aardbevingen, weigering door de autoriteiten om import- of exportlicenties te verlenen of de annulering ervan, onmogelijkheid om de Producten en/of de grondstoffen en/of onderdelen tijdig en/of in voldoende mate te bekomen omwille van een overmachtssituatie bij derden, of van enige andere oorzaak die de redelijke controle van één van de partijen overstijgt. Overmacht voor betalingsverplichtingen wordt uitgesloten.

Partijen dienen elkaar onmiddellijk in kennis te stellen indien zich een overmachtssituatie voordoet.

Indien partijen worden geconfronteerd met een situatie van overmacht, wordt de uitvoering van ieder zijn/haar verbintenissen automatisch en van rechtswege opgeschort zolang de overmachtssituatie duurt.

In geval de overmachtssituatie langer dan één maand voortduurt, is Verkoper gerechtigd de overeenkomst eenzijdig, kosteloos en met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Artikel 13-Aansprakelijkheid 

Algemeen

Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Verkoper, is de aansprakelijkheid van Verkoper uitdrukkelijk beperkt tot (i) een vergoeding van de voorzienbare, persoonlijke en directe schade van de Consulent en (ii) het bedrag dat de verzekeraar van Verkoper in voorkomend geval uitkeert of (als er geen uitkering mocht zijn) het gefactureerde bedrag dat zag op de levering of dienstverlening waar de aansprakelijkheid uit voortvloeit.

De aansprakelijkheid van de Verkoper wordt uitgesloten voor wat betreft alle onrechtstreekse of gevolgschade.

Laattijdige levering

Verkoper is slechts aansprakelijk voor mogelijke schade ingevolge laattijdige levering indien een opzettelijke fout, een zware fout of bedrog in hoofde van Verkoper dan wel in hoofde van haar aangestelden en/of uitvoeringsagenten, bewezen wordt.

Gebruik webwinkel

Verkoper kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade die de Consument ondervindt bij een bezoek aan de webwinkel, bij eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van de webwinkel of bij de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de webwinkel.

Verkoper levert alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de haar toevertrouwde informatie correct is op het moment van opname in haar bestanden, wat niet belet dat er zich in deze bestanden steeds onvolledige, onnauwkeurige of niet meer actuele informatie kan bevinden.

Verkoper behoudt zich het recht om gegevens verzonden door gebruikers te verwijderen van haar webwinkel indien deze niet overeenstemmen met de doeleinden van de webwinkel.

Frauduleuze internetpraktijken

Verkoper kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor internetfraude door derden. Bij twijfel over acties, promoties en/of andere handelingen, adviseren wij steeds contact met ons op te nemen. Alle contactgegevens en mogelijkheden om ons te contacteren kan je terugvinden op de webwinkel onder de sectie “Contacteer ons".

Artikel 14– Privacy  

De Persoonsgegevens van de Consument zullen op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 30 juli 2018 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679. Alle Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking. Meer informatie kan u terugvinden in onze privacy policy die u hier kan terugvinden.

Artikel 15-Intellectuele eigendom

De informatie op de webwinkel van Verkoper mag enkel gedownload worden voor informatieve privédoeleinden. Elk ander gebruik is verboden.

Tenzij anders uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen door de Verkoper, zal de Consument onder geen enkel beding enige confidentiële informatie of informatie die eigendom is of in het bezit is van de Verkoper openbaar mogen maken of aan derden mogen toevertrouwen.

Alle octrooien, merknamen, copyrights en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht en/of enige eigendoms- of confidentiële informatie met betrekking tot het Product zal de eigendom blijven van de Verkoper of van zijn licentiegever. De Consument zal geen enkel recht kunnen ontlenen aan het octrooi, de licentie of enig ander intellectueel eigendomsrecht toebehorend aan of in het bezit van de Verkoper.De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze, evenals het elektronisch opslaan of gebruiken voor onwettige doeleinden is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Verkoper of de rechtmatige eigenaars, behalve om de producten of diensten te identificeren.

Artikel 16 – Deelbaarheid

De eventuele gedeeltelijke ongeldigheid, nietigheid, onuitvoerbaarheid of onafdwingbaarheid van één of meerdere bepalingen van huidige algemene voorwaarden, laat de geldigheid, uitvoerbaarheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen verbinden zich er in voorkomend geval toe om de betreffende bepaling te vervangen door een geldige, uitvoerbare, en afdwingbare clausule die zoveel als mogelijk het oorspronkelijke doel van de betreffende bepaling benadert.

Artikel 17- Geen verklaring van afstand

Het feit dat een van de partijen zich per uitzondering niet beroept op de naleving van een bepaling die deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden, kan geenszins geïnterpreteerd worden als een toekomstige verklaring van afstand.

Artikel 18 – Klachtenregeling en geschillen

Bij klachten met betrekking tot de producten of diensten van de Verkoper, kan de Consument de Verkoper contacteren via: 
Tel. Klantendienst: 051.610.777
Alle contactgegevens kan de Consument terugvinden op de webwinkel onder de sectie "Contacteer ons".

Indien de klacht niet opgelost zou geraken, kan de Consument steeds terecht bij de Consumentenombudsdienst voor een buitenrechtelijke regeling van Consumentengeschillen.
Consumentenombudsdienst
North Gate II
Koning Albert II-laan 8
1000 Brussel
Tel: 0032/2 702 52 00
Fax: 0032/2 808 71 29
e-mail: contact@Consumentenombudsdienst.be
web: www.Consumentenombudsdienst.be

Eveneens stelt De Europese Unie een online klachtenplatform ter beschikking voor online aankopen, genaamd Online Dispute Resolution:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Op huidige verkoopsvoorwaarden is het Belgische recht van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen van het internationaal privaatrecht, alsook het Weense koopverdrag. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent, afdeling Brugge bevoegd.

Artikel 19 – Livechat

Ik begrijp/erken dat de verwerkingsverantwoordelijke van mijn persoonsgegevens Joris Ide NV met maatschappelijke zetel te Hille 174, 8750 Zwevezele - België is. Ik begrijp/erken dat mijn persoonlijke gegevens worden verwerkt en verzonden in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Ik begrijp/erken dat de verwerkingsverantwoordelijke van mijn persoonsgegevens Joris Ide NV is met maatschappelijke zetel te Hille 174, 8750 Zwevezele - België. Ik begrijp/erken dat mijn persoonsgegevens zullen worden verwerkt en doorgegeven in overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en over het vrije verkeer van dergelijke gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de algemene verordening gegevensbescherming - AVG).

Ik ga ermee akkoord dat mijn persoonlijke gegevens, verstrekt via chat, door Joris Ide NV worden verwerkt met het oog op het verlenen van ondersteuning via chat. Ik ga ermee akkoord dat mijn persoonlijke gegevens worden verwerkt voor de tijd [bijv. nodig om de dienst uit te voeren]. Ik begrijp dat de toestemming kan worden ingetrokken door een e-mail te sturen naar: digital.support@joriside.com.

Ik erken dat ik ben geïnformeerd over de rechten die ik heb, met name het recht op toegang tot mijn persoonlijke gegevens, op rectificatie en verwijdering, het recht om de verwerking te beperken, door te geven en om de tijdelijke of permanente opschorting van de verwerking te eisen, evenals het intrekken van de toestemming voor de verwerking en het indienen van een klacht bij de toezichthouder.

Ik ga ermee akkoord mijn persoonlijke gegevens door de gegevensbeheerder over te dragen aan gelieerde bedrijven en andere entiteiten waarvan de diensten door de gegevensbeheerder worden gebruikt tijdens het zakendoen.